Webhostingová spo­loč­nosť WEB­GLO­BE sa roz­hod­la pod­po­riť bit­coi­no­vú ko­mu­ni­tu a od 16. de­cem­bra je mož­né za všet­ky jej služ­by pla­tiť aj tou­to vir­tuál­nou me­nou. Vy­ťa­že­ný­mi bit­coin­mi tak vie­te za­pla­tiť za inter­ne­to­vú do­mé­nu, hos­ting, ale aj server v clou­de.

Na­priek to­mu, že sa bit­coin za­ra­dil ku kon­tro­ver­zným té­mam tých­to dní, zos­tá­va fak­tom, že sa po­čet je­ho prívr­žen­cov neus­tá­le roz­ras­tá. A rov­na­ko s ni­mi ras­tie aj po­čet miest, kde sa bit­coin­mi dá pla­tiť – ho­ci na Slo­ven­sku ich je v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi kra­ji­na­mi mi­ni­mum.

Plat­ba bit­coin­mi v spo­loč­nos­ti WEB­GLO­BE pre­bie­ha cez webo­vú pla­tob­nú brá­nu a jej us­ku­toč­ne­nie je otáz­kou nie­koľ­kých klik­nu­tí. Sa­moz­rej­má je fak­tú­ra – riad­ny da­ňo­vý dok­lad. Tá je rov­na­ká ako do­te­raz. No­vin­kou je mož­nosť jej úh­ra­dy bit­coin­mi. Pred plat­bou je su­ma v eurách pre­po­čí­ta­ná ak­tuál­nym kur­zom. Sys­tém vy­tvo­rí uni­kát­nu tzv. pe­ňa­žen­ku a na ňu sta­čí pre­viesť bit­coi­ny.

Bit­coin je vir­tuál­na de­cen­tra­li­zo­va­ná me­na, kto­rú v ro­ku 2009 vy­tvo­ril prog­ra­má­tor zná­my pod pseu­do­ny­mom Sa­to­ši Na­ka­mo­to. Uni­kát­nosť bit­coi­nu spo­čí­va v je­ho de­cen­tra­li­zá­cii. Nad sie­ťou ne­má kon­tro­lu ni­ja­ký or­gán ale­bo sku­pi­na. Množ­stvo pe­ňa­zí v obe­hu je pev­ne da­né ma­te­ma­tic­ký­mi al­go­rit­ma­mi a dop­re­du zná­me.

Tran­sak­cie sú ove­ro­va­né na po­čí­ta­čoch jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. Ten­to pro­ces sa na­zý­va mi­ning (ťa­že­nie). Ide o ove­ro­va­nia ma­te­ma­tic­kých vý­poč­tov, kto­ré je veľ­mi ná­roč­né na vý­kon po­čí­ta­ča. Za svoj vý­poč­to­vý vý­kon zís­ka­va mi­ner (ba­ník) bit­coi­ny, prí­pad­ne aj is­té pop­lat­ky z tran­sak­cií. Ťaže­nie bit­coi­nov je je­di­ný spô­sob emi­tá­cie no­vých pe­ňa­zí do obe­hu.

Náš blog

Najnovšie články

Ako vytvoriť online dotazník

V dnešnej dobe, keď všetko nájdeme na webe, je...

Gravatar – Ukáž svoju tvár

Čo je gravatar? Pri prechádzaní mnohých webov...

Apiary.io – Návrh a dokumentácia API

Pri vývoji moderných aplikácií, či už deskto...

Ocenenie JABLOTRON 100 a Webovej samoobsluhy

Systém JABLOTRON 100 s Webovou samoobsluhou zís...

Za bitcoiny už aj hosting na Slovensku

Webhostingová spo­loč­nosť WEB­GLO­BE sa ro...